Ik verklaar dat ik akkoord ga met de volgende documenten zonder voorbehoud:

  • Regelementen en statutten van de KNKF
  • KNKF Dopingreglement

Deze documenten zijn te vinden op: www.knkf.nl

Fotografie / videoopname

Deelnemers die betrokken zijn bij activiteiten aangeboden en / of geïnitieerd door de KNKF kunnen tijdens het evenement worden gefotografeerd of gefilmd. De deelnemer aan de online qualifier / finale stemt in met het gebruik van deze foto’s en / of video’s zonder compensatie, op de KNKF-website of in enig redactioneel, promotioneel of reclamemateriaal geproduceerd en / of gepubliceerd door de KNKF.

Vrijwaarding van aansprakelijkheid

Deelname aan wedstrijden geschiedt uit vrije wil en is derhalve op eigen risico. Het bestuur (c.q. verenigingen/sportscholen) is dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden schade die de atleet oploopt tijdens de wedstrijd, in welke vorm dan ook. Atleten dienen in bezit te zijn van een eigen ongevallen verzekering en reiskosten verzekering.

Ik, ondergetekene verklaar hierbij dat ik op de hoogte ben van de risico’s en gevaren bij het beoefenen van functional fitness.

  • Ik weet dat aan functional fitness risico’s verbonden zijn.
  • Ik zie ten opzichte van alle KNKF medewerkers/vrijwilligers in de ruimste zin des woords (hierna te noemen: gevrijwaarde partij) af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met de KNKF activiteiten. Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in welke vorm dan ook. Dit geldt ook indien deze verwondingen mijn dood tot gevolg hebben. Ook mijn erfgenamen kunnen als gevolg van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover de gevrijwaarde partij geldend maken. Ik verklaar dan ook uitdrukkelijk dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de gevrijwaarde partij noch door mijzelf, noch door mijn familie, erfgenamen of voogd.
  • Ik aanvaard, wanneer ik deelneem aan de functional fitness activiteiten van de gevrijwaarde partij, persoonlijk alle risico’s voor enig letsel of schade in samenhang met de functional fitness activiteiten van de gevrijwaarde partij, die door mijn inschrijving en deelname zou kunnen ontstaan. Dit geldt met betrekking tot alle soorten risico ‘s, zowel voorziene als onvoorziene.
  • Ik verklaar over een goede gezondheid te beschikken en fit ben om de functional fitness activiteiten uit te voeren.
  • Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is, uitdrukkelijk niet alleen ter informatie bedoeld is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil heb ondertekend.

Ik ben mij ervan bewust dat ik door ondertekening van deze verklaring de KNKF van iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook vrijstel, ook financiële schade die door mijzelf mijn rechtsvertegenwoordiger en andere partijen als gevolg van mijn deelname aan de functional fitness activiteiten zou kunnen ontstaan.